Witamy w JTBS!

Komunikat: JTBS wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów

 Zgodnie z rekomendacją wydaną w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo Jarosławskie TBS Sp. z o.o. podjęło decyzję o wstrzymaniu bezpośredniej obsługi interesantów w biurze Spółki od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania. Bardzo prosimy o Państwa wyrozumiałość oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw telefonicznie, lub mailowo
tel. prezes 604451128
tel. administracja 535105253
biuro.jtbs@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Ks. Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych:

najemców i partycypantów oraz ich rodzin; którzy zamieszkują w zasobach Spółki bez tytułu prawnego; osób będących przyszłymi najemcami i ich rodzin; właścicieli oraz ich rodzin; którzy posiadają prawo odrębnej własności lokalu; osób będących przyszłymi właścicielami i ich rodzin; oferentów składających oferty, dokumenty przetargowe.

 Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celach realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Umowie i Regulaminie Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności budowania domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu oraz zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

 Podstawa prawna przetwarzania wynika m.in. z:

  1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000)
  2. Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540.)
  1. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1234, 1496)
  1. Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1468)
  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

    1579, 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603, 1669 i 1693)

 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.